шамил аляутдинов куръони мукаддас маъниетШамил Аляутдинов Куръони Мукаддас (Маъниет) Шамил Аляутдинов Куръони Мукаддас (Маъниет) Новинка

Шамил Аляутдинов Куръони Мукаддас (Маъниет)

317 руб.
Переведен весь Коран, с благословения Творца, однако автор не претендует на то, что этот труд исчерпывает все смыслы Священного Писания. Вниманию читателей предлагается лишь то, что смог извлечь автор, проведя многолетнюю кропотливую работу с фундаментальными трудами мусульманских богословов и анализируя современность через многие десятки тысяч людских вопросов, на которые ему довелось ответить. Наличие ритуальной чистоты при чтении данной книги не является обязательным (подробнее о том, почему это не является обязательным, читайте в 79-м аяте 56-й суры).
Аляутдинов Ш. Оламхои Fайб /Потусторонние миры (на Таджикском языке) Аляутдинов Ш. Оламхои Fайб /Потусторонние миры (на Таджикском языке) Новинка

Аляутдинов Ш. Оламхои Fайб /Потусторонние миры (на Таджикском языке)

102 руб.
Бо номи китоб чалб гардида ва аввалин сахифахои китобро варак зада, ту, хонандаи азиз, шояд, аллакай шунидани киссахоро оиди мавчудоти гайризаминй орзу намой, аз болои майдощои мухдрибахя ба куввахри бадй бошаст паррида мегузарй ва бо вачд зебоихри бошишгохя хушбахтии абадиро пешакй хис менамой... Аммо не, ин чо ту олами дигар, мунаввартар ва оличанобтарро кашф менамой - олами рухи худро. Дар бораи оламхои гайб хонда, ту мефахмй, ки олами хайратовартарин ва ачоибтарин ва дар дохили худи ту нихсш аст. .Муаллиф - Шамил Аляутдинов, аз соли 1991 расман дар идораи динии мусулмонхои кисми Аврупоии Россия (ДУМЕР) кор мекунад. Аз соли 1997 то имруз имом-хатиби Масчиди Меморалии Москва дар Поклонная гора мебошад соли 2002 ба вазифаи чонишини муфтии ДУМЕР оид ба масъалахои динй, соли 2005 - рохбари шурои илмй-фикдии ДУМЕР таъин шудааст. Муаллифи як к,атор китобхо, ки дар байнашон инхоянд: "Путь к вере и совершенству" (Рох суй имон ва камолот), "Мусульманское право 1-2" (Фикди исломй 1-2), "Мир души" (Олами рух), "Он и она" (Мард ва зан), "Все увидят Ад" (Хамагон Дузахро хохднд дид), "Священный Коран. Смыслы" (Куръони Мукаддас. Маъниет), "Дети и Ислам" (Кудакон ва Ислом), "Мужчины и Ислам" (Мардон ва Ислом) ва диг., рохбари лоихди. Шамил Аляутдинов хатмкардаи Академиям байналхалк,ии исломй ва факултаи фикди исломии Донишгох! "ал-Азхар" (Миср) мебошад. Солхри тахсил: аз 1992 то 1998. Теъдоди умумии нашршудаи китобхри Шамил Аляутдинов "бештар аз 400000 нусха аст. .Китоби мазкур дар чахррчубаи лоихди "Исломй осонбаен барои х.амагон" тарчума ва нашр шудааст. Масъулони лоиха Даврони Худойдод ва Мехрочиддин Нуриддинов.
Аляутдинов Шамиль Рифатович Священный Коран. Смыслы. На таджикском языке. Том 1 Аляутдинов Шамиль Рифатович Священный Коран. Смыслы. На таджикском языке. Том 1 Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович Священный Коран. Смыслы. На таджикском языке. Том 1

845 руб.
Муаллифи тарчумаи маъниёти асосии Куръони Мукдддас ва тавзехот (тафсир) Шамил Аляутдинов, хатмкардаи Академиям байналхалкии исломй ва факултаи фикхи исломии Донишгохи "Азхар" (Миср) мебошад. Солхои тахсил: аз 1992 то 1998. Бист сол ин чониб ба омухтани касбии фикди исломй машгул аст. Шамил Рифатович Аляутдинов мохи январи с. 1974 дар ш. Москва таваллуд шудааст. Аз с. 1991 дар Идораи динии мусулмонхои кисми Аврупоии Россия (ДУМЕР) кор мекунад, соли 2002 чонишини муфтии ДУМЕР оид ба масъалахои динй таъин шудааст, аз соли 2005 рохбари Шурой илмй-фикдии ДУМЕР мебошад. Аз соли 1997 то ба хол имом-хатиби Масчиди мемориалии Москва дар Поклонная гора мебошад. Муаллифи бештар аз 30 китоб, ки бо теъдоди умумии зиёда аз 400000 адад нашр шудаанд, баъзеи онхо серхонандатарин китобхо шуда, бо забонхои англисй, тоторй, чеченй ва точикй тарчума ва нашр гардидаанд. Инчунин муаллиф ва рохбари сайти мебошад, ки дар Рунет сохиби истифодабарандагони сершумор аст. Бо розиши Офаридгор тамоми Куръон тарчума шудааст, аммо ин далели он нест, ки дар асари мазкур тамоми маъниёти он баён шудаанд - танхо one, ки бо асархои фундаменталии исломй кори бисёрсолаи дакикро гузаронида ва замони хозираро тавассути даххо хазор саволхои одамон, ки ба ощо чавоб додан лозим шуд, тахлил намуда, муаллиф тавонист ба даст орад. Тафсири пешниходшуда мувофики шакли худ ягона аст, зеро аввалин бор сатрхои Китоби Мукаддас мушобех бо вок,еияти хаёт, чамъияти муосир ва холати корхо гузаронида шудаанд. Инчунин тарчумаи маъниёти Куръони Мукаддас аввалин тарчумаи фикхии он ба забони русй мебошад. Тарчума, тахия ва тадвини тафсири Ш. Аляутдиновро ба забони точикй Аълочии матбуоги Чумхурии Точикистон Далери Рахматулло ичро кардаасг. Матни тафсири Куръони Мукаддас бори аввал бо забони оммафахму нихоят осонбаёни точикй оварда шудааст. Далери Рахматулло инчунин якчанд китобхои дигари Ш. Аляутдиновро тарчума кардаасг, ки аз шумораашон "Оламхои гайб" аллакай нашр шуда, "Занон ва Ислом" ва "Мардон ва Ислом" омодаи чоп мебошанд. Китоби мазкур дар чахорчубаи лоихаи "Исломй осонбаён барои хамагон" тарчума ва нашр шудааст. Масъулони нашр Б. Сафаров ва С. Мирзоев. Мавчуд будани тахорат хангоми хондаии ин китоб хатмй нест (муфассалтар оиди хатмй набудани тахорат дар ояти 79-и сураи 56 хонед). Хамаи хукукло, аз он чумла бар илова чоп кардани нашр, аз нав бавучудоварии фотомеханики, нусхабардорй (-и порчахо низ) ба тарчумон нигох дошта шудаанд. Х,ама гуна истифодаи матни тарчумаи мазкур бо ичозати хаттии тарчумон имконпазир аст.
Аляутдинов Шамиль Рифатович Потусторонние миры (на таджикском языке) Аляутдинов Шамиль Рифатович Потусторонние миры (на таджикском языке) Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович Потусторонние миры (на таджикском языке)

140 руб.
Бо номи китоб чалб гардида ва аввалин сахифахои китобро варак, зада, ту, хонандаи азиз, шояд, аллакай шунидани киссахрро оиди мавчудоти гайризаминй орзу намой, аз болои майдонхои мухорибахр ба куввахои бадй бошаст паррида мегузарй ва бо вачд зебоихои бошишгохи хушбахтии абадиро пешакй хис менамой...Аммо не, ин цо ту олами дигар, мунаввартар ва олицанобтарро кашф менамой - олами рухи худро. Дар бораи оламхои гайб хонда, ту мефахмй, ки олами хайратовартарин ва ачоибтарин ва дар дохили худи ту нихон аст. Муаллиф - Шамил Аляутдинов, аз соли 1991 расман дар идораи динии мусулмонхри кисми Аврупоии Россия (ДУМЕР) кор мекунад. Аз соли 1997 то имруз имом-хатиби Мас^иди Меморалии Москва дар Поклонная гора мебошад, соли 2002 ба вазифаи чонишини муфтии ДУМЕР оид ба масъалахои динй, соли 2005 - рохбари шурои илмй-фиклии ДУМЕР таъин шудааст. Муаллифи як катор китобхо, ки дар байнашон инхоянд: "Путь к вере и совершенству" (Рох суй имон ва камолот), "Мусульманское право 1-2" (Фикхи исломй 1-2), "Мир души" (Олами рух), "Он и она" (Мард ва зан), "Все увидят Ад" (Х,амагон Дузахро хоханд дид), "Священный Коран. Смыслы" (Куръони Мукаддас. Маъниёт), "Дети и Ислам" (Кудакон ва Ислом), "Мужчины и Ислам" (Мардон ва Ислом) ва диг., рохбари лоихаи. Шамил Аляутдинов хатмкардаи Академияи байналхалкии исломй ва факултаи фикди исломии Донишгохи "ал-Азхар" (Миср) мебошад. Солхои тахсил: аз 1992 то 1998. Теъдоди умумии нашршудаи китобхои Шамил Аляутдинов бештар аз 400000 нусха аст. Китоби мазкур дар чахорчубаи лоихаи "Исломй осонбаён барои хамагон" тарчума ва нашр шудааст. Масъулони лоща Даврони Худойдод ва Мех.рочиддин Нуриддинов
Аляутдинов Шамиль Рифатович Высказывания пророка Мухаммада. Часть 1. Хикмати паембар Мухаммад Аляутдинов Шамиль Рифатович Высказывания пророка Мухаммада. Часть 1. Хикмати паембар Мухаммад Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович Высказывания пророка Мухаммада. Часть 1. Хикмати паембар Мухаммад

393 руб.
"Бузургии инсон на бо дарачаи бовариаш ба худ чен карда мешавад, балки бо микдори одамоне, ки ба у бовар карданд" (Вудро Вилсон). Фасли якуми китоб ба шахсияти паёмбар Мухаммад (с.а.с.) бахшида шудааст ва ба хонанда тасаввуротро дар бораи он хазрат (с.а.с.) хамчун инсону расули Ху-дованд медихад. Дар фасли дуюм баъзе хадисхои Паёмбар (с.а.с.) оварда шудаанд, ки ба мавзухои алохида гурухбандй шуда, кисми хеле ками мероси расули хотимавии Ху-довандро (с.а.с.) ташкил мекунанд, зеро факат хадисхои сахех даххо хазоранд. Дар фикхи исломй.илме мавчуд аст, ки ба тахлили чукур ва тафтиши дарачаи сахехияти хадисхо машгул мебошад. Ин илм холо дар дахсолахои аввали пас аз вафоти паёмбар Мухаммад (с.а.с.) ба ташаккул шуруъ карда буд. Дар фасли сеюми китоб маълумот дар бораи тибби Паёмбар (с.а.с.) ва тавсияхо оид ба саломатии чисмонию равонии инсон оварда шудааст. Дар фасли чорум шумо маълумотро дар бораи солхои аввали рисолати расули хотимавии Худованд (с.а.с), инчунин дар бораи одамони наздиктарини атрофи он хазрат (с.а.с.) хонда метавонед. Дар фасли охирин маълумотро дар бораи Куръон меёбед. Китоб ба хамаи одамон новобаста ба тааллукияти фархангию диниашон суд-манд хохад буд, ба шарте ки хонанда шахси андешаманд, ба хаёт ба таври васеъ нигохкунанда ва аз руйдодхои хаёти худ сабакгиранда бошад. Шамил Рифатович Аляутдинов аз соли 1991 расман дар Идораи динии мусулмонхои кисми Аврупои Россия (ДУМЕР) кор мекунад. Аз с. 1997 то ба имруз имом-хатиби масчиди Меморалии ш. Москва дар Поклонная гора мебошад. Соли 2002 чонишини муфтии ДУМЕР оид ба масъалахои динй таъин шудааст, с. 2005 -рохбари Шурой илмй-фикхии ДУМЕР. Хатмкунандаи Академияи байналхалкии исломй ва факултаи фикхи Донишгохи "ал-Азхар" (Миср) мебошад. Солхои тахсил: аз с. 1992 то с. 1998. То имруз китобхои зерини Ш. Аляутдинов дар тарчумаи Далери Рахматуллох нашр гардидаанд: "Куръони Мукаддас. Маъниёт", чилди 1, "Олам-хои гайб", "Мардон ва Ислом", "Занон ва Ислом", "Фикхи осонбаён". Адади нашри умумии китобхои Ш. Аляутдинов наздики 500 000 нусха аст. Тарцумаи маьнои х,амаи оятх,ои дар ин китоб истифодашуда ба капами Шамил Аляутдинов таагпук дорад.
Аляутдинов Шамиль Рифатович Мир души. Олами рух (на таджикском языке) Аляутдинов Шамиль Рифатович Мир души. Олами рух (на таджикском языке) Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович Мир души. Олами рух (на таджикском языке)

389 руб.
Мегуянд, ки барои навиштани китоби судманд, зинда, ба хонандагон заррахои эхёи рухй ва умсдвориро атокунанда хамагй ба даст калам гирифтан, онро ба ранг тар кардан ва дар руи когаз дили худро холй кардан кифоя аст. Китоби "Олами рух" махз хамин тавр тавлид ёфтааст, ин хатто на олам, балки Коинотест, ки бо нурхои равшани дониши рухии садхо олимони "давраи тиллоии Ислом", ворисони паёмбар Мухаммад (с.а.с.) саршору мунаввар гардидааст. "Олами рух" барои хама касоне кушода мсбошад, ки акаллан каме аз дохил зиндаанд. Дар ин чо хар кас садои андешахои рухй, хаёлот, кушишхо, болобароию шикастхои худро меёбад. Вале ин китоби дарсии медитатсия ё "хурдагирии" фалсафй намебошад, балки паёми тавсиявй, дастурест барои рухе, ки доим дар холи шинохт аст, нашъунамо меёбад, тахлил мекунад, сабакхои хаётй хосил менамояд, то ки барои чизи бештар дар хаётй дунявй ва хисобот назди Худованд дар Рузи Киёмат тайёр бошад. Дар ин хает хеч чиз доимй пест: на бадй, на хубй; на мусибат, на хушбахтй. Вале холати рух ва оромй, истодагарй ва максаднокй мухиманд, инчунин далерии рухй дардро бартарафкунанда, ки барои бе гила, бе дармонй дар чукурихои нохушихои хаёту ноумедй, балки бочуръатона, бо комёбихо, бо дигаркунию тагйирдихии бисер касону чизхо ба пеш харакат кардан кувва медихад, хамзамон инро бо мухаббати фидокоронаю таваккул ба Парвардигори оламхо мекунад, ки хама касу хар чиз зери хокимияташ аст. Мушкилихо моро танхо обутоб медиханд, вале дукат намекунанду зиёда аз ин намешикананд. Охир ба худи мо вобаста аст, ки руйдодхои мураккабиашон гуногуни атрофро чй тавр кабул менамоем. На он кадар худи руйдодхо дахшатноканд, чй кадар аксуламали мо ба ин руйдодхо, ки окибатхои онхоро вазнинтар мекунад. Дар ин зиндагй ба мо хазорхо имконият дода мешавад ва хуб аст, ки куллан хамаи онхо истифода бурда шаванд. Шамил Рифатович Аляутдинов аз соли 1991 расман дар Идораи динии мусулмонхои кисми Аврупои Россия (ДУМЕР) кор мекунад. Аз с. 1997 то ба имруз имом-хатиби масчиди Меморалии щ. Москва дар Поклонная гора мебошад. Соли 2002 чонишини муфтии ДУМЕР оид ба масъалахои динй таъин шудааст, с. 2005 - рохбари Шурой илмй-фикхии ДУМЕР. Муаллифи як катор китобхост, ки дар байнашон инхо мавчуданд: "Путь к вере и совершенству", "Мир души", "Он и она", "Все увидят Ад", тарчумаи панччилдаи "Священный Коран. Смыслы" ва г. Хатмкунандаи Академияи байналхалкии исломй ва факултаи фикхи Донишгохи "Азхар" (Миср) мебошад. Солхои тахсил: аз с. 1992 то с. 1998. То имруз китобхои зерини Ш. Аляутдинов дар тарчумаи Далери Рахматуллох нашр гардидаанд: "Куръони Мукаддас. Маъниёт", чилди 1, "Оламхои гайб", "Мардон ва Ислом", "Занон ва Ислом","Фикхи осонбаён".
Аляутдинов Ш. Женщины и Ислам на таджикском языке. (Закон ва Ислом) Аляутдинов Ш. Женщины и Ислам на таджикском языке. (Закон ва Ислом) Новинка

Аляутдинов Ш. Женщины и Ислам на таджикском языке. (Закон ва Ислом)

203 руб.
Ин китоб дар бораи муслимахои имруза аст, инчунин оиди он занхое, ки ин ё он тавр бо фарханги исломй ало^а доранд. Китоб дар бораи бисёр тарафхои хаёти зани муосир накд менамояд, аз он чумла рузхои тираю баъзан торик, пургуссаро ошкор мекунад. Он бо холатхои вокеии хаётй, саволнок буданаш зинда аст, бо насихатхои муаллиф пурхикмаг ва дар кашф кардани дарачаи зебоии хаёт них;оят мусбат мебошад. Китоби «Занон ва Ислом» хамчунин оиди онест, ки чй тавр дар дунё зани хушбахт шуда, дар баробари ин хушбахтй ва бехрузиро дар абадият гум накард. . .Шамил Аляутдинов кист? Зодаи шахри Москва, фарзанди оилаи зиёиёни тотор, ки маълумоти олии анъанавии диниро дар хорича ба даст овардааст. Соли 1997, дар 23-солагиаш имом-хатиби Масчиди Меморалии Москва дар Поклонная гора шудааст. . .Шамил Аляутдинов - муаллифи бисёр тадк,ик,оти динй ва якчанд китобхои фурухташавандатарин, ки байни онхо китобхои «Путь к вере и совершенству» (Рох ба суи имон ва камолот), «Мир души» (Олами рух) ва «Все увидят Ад» (Хамагон Дузахро мебинанд) мавчуданд, муаллиф ва рохбари сайта дар Рунет маъруф umma.ru. . .Матни зиндаю пуртаъсири намкунй, нуфуз ва муоширати ошкоро худи у ва асархояшро боиси талаботи одамони наслхо ва назархои гуногун мекунанд. Олим, хуку^шинос, омузгор, мутафаккир. . .Тарафдори фикрронии мусбй ва фаъолнокй мебошад. Дар вак,ти холй ба кишвархои гуногуни чахон саёхат мекунад инчунин бозавк, мутолиа менамояд. Зандор, сох,иби чор фарзанд. . .Китоби мазкур дар чахорчубаи лоихаи «Исломи осонбаён барои хамагон» тарчума ва нашр шудааст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Аляутдинов Ш. Священный Коран Смыслы Богословский перевод (2 изд.) (ПИ) Аляутдинов Аляутдинов Ш. Священный Коран Смыслы Богословский перевод (2 изд.) (ПИ) Аляутдинов Новинка

Аляутдинов Ш. Священный Коран Смыслы Богословский перевод (2 изд.) (ПИ) Аляутдинов

2422 руб.
Вашему вниманию предлагается книга Шамиля Аляутдинова "Священный Коран. Смыслы". Богословский перевод.
Аляутдинов Ш. Мужчины и Ислам Аляутдинов Ш. Мужчины и Ислам Новинка

Аляутдинов Ш. Мужчины и Ислам

606 руб.
Мужчина — сильная личность, добропорядочный сын, ответственный семьянин, надежный партнер, хороший друг, бесстрашный первопроходец... Богат и обеспечен не только материально, но и морально, духовно. Дисциплинирован. Эта книга о том, как мусульманская культура и каноны помогают юноше, мужчине стать и оставаться носителем перечисленных качеств, притом что он не останавливается на достигнутом и цели его не ограничены лишь мирским, земным. Шамиль Аляутдинов с 1991 года работает в системе ДУМ (Духовных Управлений мусульман) РФ. С 1997 года по настоящее время является проповедником (имам-хатыбом) Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе. Шамиль Аляутдинов — Председатель Совета улемов ДУМ РФ. Автор свыше 30 книг. Основатель мусульманского коучинга (trillioner.life). Шамиль Аляутдинов — выпускник Международной исламской академии и факультета исламского права Университета "аль-Азхар" (Египет). Годы учебы: с 1992 по 1998.
Аляутдинов Шамиль Рифатович Все о мусульманском посте и Курбан-байраме Аляутдинов Шамиль Рифатович Все о мусульманском посте и Курбан-байраме Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович Все о мусульманском посте и Курбан-байраме

321 руб.
Шамиль Рифатович Аляутдинов родился в январе 1974 года в Москве. С 1991 года работает в Духовном управлении мусульман Европейской части России (ДУМЕР); в 2002 году назначен заместителем муфтия ДУМЕР по религиозным вопросам, в 2005 году - руководителем научно-богословского совета ДУМЕР. С 1997 года по настоящее время является проповедником (имам-хатыбом) Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе. Автор свыше 30 книг, общим тиражом более чем 400 тысяч экземпляров, некоторые из них стали бестселлерами, а одна была переведена на чеченский, английский и татарский языки. Также является автором и руководителем популярного в Рунете сайта umma.ru. Шамиль Аляутдинов - выпускник Международной исламской академии и факультета исламского права Университета "аль-Азхар" (Египет). Годы учебы: с 1992 по 1998-й.
Аляутдинов, Шамиль Рифатович Всё о мусульманском посте и Курбан - байраме. Аляутдинов, Шамиль Рифатович Всё о мусульманском посте и Курбан - байраме. Новинка

Аляутдинов, Шамиль Рифатович Всё о мусульманском посте и Курбан - байраме.

185 руб.
Шамиль Рифатович Аляутдинов родился в январе 1974 года в Москве. С 1991 года работает в Духовном управлении мусульман Европейской части России (ДУМЕР); в 2002 году назначен заместителем муфтия ДУМЕР по религиозным вопросам, в 2005 году — руководителем научно-богословского совета ДУМЕР. С 1997 года по настоящее время является проповедником (имам-хатыбом) Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе. Автор свыше 30 книг, общим тиражом более чем 400 тысяч экземпляров, некоторые из них стали бестселлерами, а одна была переведена на чеченский, английский и татарский языки. Также является автором и руководителем популярного в Рунете сайта umma.ru. .Шамиль Аляутдинов — выпускник Международной исламской академии и факультета исламского права Университета "аль-Азхар" (Египет). Годы учебы: с 1992 по 1998-й.
Аляутдинов Шамиль Рифатович Дети и Ислам Аляутдинов Шамиль Рифатович Дети и Ислам Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович Дети и Ислам

286 руб.
"Дети и Ислам" - книга о духовном, интеллектуальном и физическом становлении человека как личности в соответствии с мусульманской традицией, начиная с первых дней жизни. Автор - Шамиль Аляутдинов, с 1991 года официально работает в Духовном управлении мусульман Европейской части России. С 1997 года по настоящее время является проповедником (имам-хатыбом) Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе, в 2002 году назначен заместителем муфтия ДУМЕР по религиозным вопросам, в 2005 году - руководителем научно-богословского совета ДУМЕР. Автор ряда книг, среди которых: "Путь к вере и совершенству", "Мусульманское право 1-2", "Потусторонние миры", "Мир души", "Он и она", "Все увидят Ад", "Священный Коран. Смыслы" и др. Шамиль Аляутдинов выпускник Международной исламской академии и факультета исламского права Университета "аль-Азхар" (Египет). Годы учебы: с 1992 по 1998.
Аляутдинов Шамиль Рифатович Женщины и Ислам на таджикском языке (Закон ва Ислом) Аляутдинов Шамиль Рифатович Женщины и Ислам на таджикском языке (Закон ва Ислом) Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович Женщины и Ислам на таджикском языке (Закон ва Ислом)

265 руб.
Книга шамила Аляутдинова "Женщины и Ислам" на таджикском языке.
Аляутдинов Шамиль Рифатович Балалар haм Ислам Аляутдинов Шамиль Рифатович Балалар haм Ислам Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович Балалар haм Ислам

299 руб.
"Дети и Ислам" - книга о духовном, интеллектуальном и физическом становлении человека как личности в соответствии с мусульманской традицией, начиная с первых дней жизни. Автор - Шамиль Аляутдинов, с 1991 года официально работает в Духовном управлении мусульман Европейской части России. С 1997 года по настоящее время является проповедником (имам-хатыбом) Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе, в 2002 году назначен заместителем муфтия ДУМЕР по религиозным вопросам, в 2005 году - руководителем научно-богословского совета ДУМЕР. Автор ряда книг, среди которых: "Путь к вере и совершенству", "Мусульманское право 1-2", "Потусторонние миры", "Мир души", "Он и Она", "Все увидят Ад", "Священный Коран. Смыслы" и др. Шамиль Аляутдинов выпускник Международной исламской академии и факультета исламского права Университета "аль-Азхар" (Египет). Издание на татарском языке.
Аляутдинов Шамиль Рифатович Стань самым умным и самым богатым. Часть 1 Аляутдинов Шамиль Рифатович Стань самым умным и самым богатым. Часть 1 Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович Стань самым умным и самым богатым. Часть 1

378 руб.
Шамиль Рифатович Аляутдинов с 1991 года работает в системе ДУМ (Духовных Управлений мусульман) Российской Федерации. С 1997 года по настоящее время является проповедником (имам-хатыбом) Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе. В 2005 году назначен руководителем научно-богословского совета ДУМЕР (Духовного Управления мусульман Европейской части России). Автор свыше 30 книг, общим тиражом около полумиллиона экземпляров, некоторые из них стали бестселлерами и были переведены на английский, татарский, чеченский и таджикский языки. Также является автором и руководителем популярного в Рунете сайта. Уже более 20 лет Шамиль Аляутдинов лично и виртуально общается с множеством людей самых разных культур и национальностей. Желание помогать людям открывать для себя новые возможности, постигая мир вокруг и мир внутри, реализовалось в 2012 году запуском авторского проекта "Триллионер" и организацией первого в мире мусульманского коучинга. Теперь в крупных городах России и СНГ проводятся его семинары для всех, кто хочет найти гармонию в бурлящем потоке мирского многообразия, стать счастливым в мирском и в вечном, начать жить на полной мощности, увидеть все дарованные Богом возможности и воспользоваться ими. Шамиль Аляутдинов придерживается здорового образа жизни, поддерживая последние 20 лет прекрасную физическую и спортивную форму. Любимый вид транспорта с конца 2010 года- велосипед, на котором преодолевает в среднем 12 км в день. Он - отец пятерых детей. Любит читать все то, что помогает жить полно и эффективно.
Аляутдинов Шамиль Рифатович О смерти и вечности Аляутдинов Шамиль Рифатович О смерти и вечности Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович О смерти и вечности

768 руб.
Среди мусульманских народов существует много обычаев, различного рода традиций, связанных с погребением покойного, поминальными обрядами и трауром, большая часть которых не имеет ни смысла, ни канонического обоснования. Могут встречаться и такие, которые не вступают в явное противоречие с канонами веры и были продиктованы временем, местом и обстоятельствами. Из книги вы узнаете о том, как правильно, согласно Корану и Сунне, проводить ритуальные церемонии, как читать погребальную молитву, можно ли оплакивать и как вспоминать умерших, какие благие дела совершать от имени покойного, а также о том, что происходит с душой человека после того, как она переходит в мир, где время останавливается, где царит лишь вечность. Шамиль Рифатович Аляутдинов родился 20 января 1974 года в Москве. С 1991 года работает в системе ДУМ (Духовных Управлений мусульман) РФ. С 1997 года по настоящее время является проповедником (имам-хатыбом) Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе. Шамиль Аляутдинов - Председатель Совета улемов ДУМ РФ. Автор свыше 30 книг, среди которых первый на русском языке богословский перевод Священного Корана. Шамиль Аляутдинов - выпускник Международной исламской академии и факультета исламского права Университета "аль-Азхар" (Египет). Годы учебы: с 1992 по 1998-й. Основатель богословского сайта, приобретшего большую популярность в Рунете.
Аляутдинов Шамиль Рифатович Священный Коран. Смыслы. Том 2 Аляутдинов Шамиль Рифатович Священный Коран. Смыслы. Том 2 Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович Священный Коран. Смыслы. Том 2

1468 руб.
Книга - результат многолетней кропотливой работы с фундаментальными трудами мулульманских богословов. Представленный тафсир - единственный в своем роде, так как впервые проводится параллель между строками Священного Писания и реалиями жизни.
Аляутдинов Ильдар Лучшие из лучших. Они достойны подражания Аляутдинов Ильдар Лучшие из лучших. Они достойны подражания Новинка

Аляутдинов Ильдар Лучшие из лучших. Они достойны подражания

562 руб.
В данную книгу вошли проповеди, повествующие об особых людях, о тех, кто удостоился Божьей милости благодаря проявленным ими качествам и усердию, и они - ибаду ар-Рахман (рабы Милостивого).
Шамиль Аляутдинов Семья и Ислам Шамиль Аляутдинов Семья и Ислам Новинка

Шамиль Аляутдинов Семья и Ислам

1355 руб.
Семья, муж, жена, дети. Гармония внутри и снаружи. Счастье каждого не в ущерб другим, при этом благополучие души, здоровье тела и развитие интеллекта всех членов семьи. Обо всем этом и многом другом данная книга Шамиля Аляутдинова. Рекомендуем!
Аляутдинов Шамиль Рифатович Священный Коран. Смыслы. В 4-х томах. Том 2 Аляутдинов Шамиль Рифатович Священный Коран. Смыслы. В 4-х томах. Том 2 Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович Священный Коран. Смыслы. В 4-х томах. Том 2

811 руб.
Книга - результат многолетней кропотливой работы с фундаментальными трудами мусульманских богословов. Представленный тафсир - единственный в своем роде, так как впервые проводится параллель между строками Священного Писания и реалиями жизни.
Аляутдинов Шамиль Рифатович Семья и Ислам Аляутдинов Шамиль Рифатович Семья и Ислам Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович Семья и Ислам

1761 руб.
Семья, муж, жена, дети. Гармония внутри и снаружи. Счастье каждого не в ущерб другим, при этом благополучие души, здоровье тела и развитие интеллекта всех членов семьи. Обо всем этом и многом другом данная книга Шамиля Аляутдинова.
Аляутдинов Шамиль Рифатович Жизнь на Марсе, или Тут вам - не здесь (+ CD) Аляутдинов Шамиль Рифатович Жизнь на Марсе, или Тут вам - не здесь (+ CD) Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович Жизнь на Марсе, или Тут вам - не здесь (+ CD)

353 руб.
В книге представлена мозаика современных мусульманских и околомусульманских вопросов, охватывающих немалую часть нашей действительности. Она призвана не высмеять что-то, а просветить каждого в незаметных порой мелочах и создать всем жизнерадостное настроение.
Аляутдинов Шамиль Рифатович Женщины и Ислам Аляутдинов Шамиль Рифатович Женщины и Ислам Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович Женщины и Ислам

228 руб.
Книга о современных мусульманах, а также о тех женщинах, которые тем или иным образом соприкоснулись с мусульманской культурой. Книга рассказывает о многих сторонах жизни современной женщины, раскрывая в т.ч. серые, а порой и темные, мрачные будни. Она жива реальными жизненными ситуациями, имеющейся в ней вопросительностью.
Аляутдинов Шамиль Рифатович Священный Коран. Смыслы. В 4 томах. Том 3 Аляутдинов Шамиль Рифатович Священный Коран. Смыслы. В 4 томах. Том 3 Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович Священный Коран. Смыслы. В 4 томах. Том 3

944 руб.
Книга - результат многолетней кропотливой работы с фундаментальными трудами мусульманских богословов. Представленный тафсир - единственный в своем роде, так как впервые проводится параллель между строками Священного Писания и реалиями жизни.
Аляутдинов Ш. Священный Коран смыслы. Том-2 Аляутдинов Ш. Священный Коран смыслы. Том-2 Новинка

Аляутдинов Ш. Священный Коран смыслы. Том-2

1211 руб.
Книга — результат многолетней кропотливой работы с фундаментальными трудами мулульманских богословов. Представленный тафсир — единственный в своем роде, так как впервые проводится параллель между строками Священного Писания и реалиями жизни.
Аляутдинов Ш. Балалар hэм Ислам / Дети и Ислам (на татарском языке) Аляутдинов Ш. Балалар hэм Ислам / Дети и Ислам (на татарском языке) Новинка

Аляутдинов Ш. Балалар hэм Ислам / Дети и Ислам (на татарском языке)

229 руб.
"Балалар hэм Ислам" - кешенец беренче коннэреннэн башлап, моселман гадэтенэ туры китерелеп, рухи яктан, акыл ягыннан hэм физик яктан Кеше булып усеше турындагы китап.
Аляутдинов Шамиль Рифатович Все увидят Ад Аляутдинов Шамиль Рифатович Все увидят Ад Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович Все увидят Ад

245 руб.
Тех, кто встал на путь мусульманской религиозной практики, эта книга многому полезному научит и от немалого вредного обезопасит, с благословения на то Господа миров.
Шамиль Аляутдинов Женщины и Ислам Шамиль Аляутдинов Женщины и Ислам Новинка

Шамиль Аляутдинов Женщины и Ислам

492 руб.
Книга рассказывает о многих сторонах жизни современной женщины, раскрывая в том числе серые, а порой и темные, мрачные будни. Она жива реальными жизненными ситуациями, имеющейся в ней вопросительностью, мудра наставлениями автора и необычайно позитивна в раскрытии того, сколь прекрасна жизнь. Рекомендуем!
Аляутдинов Ш. Триллионер слушает Аляутдинов Ш. Триллионер слушает Новинка

Аляутдинов Ш. Триллионер слушает

848 руб.
"Триллионер слушает" - это не просто умная и полезная книга. Она является тем помощником, что ускорит ваше движение к успеху через познание самого себя и открытие глаз на окружающий мир. Она поднимет вашу жизнь на качественно новый уровень. Примите этот гоночный болид и
Аляутдинов Ш. Семья и Ислам Аляутдинов Ш. Семья и Ислам Новинка

Аляутдинов Ш. Семья и Ислам

1453 руб.
Семья, муж, жена, дети. Гармония внутри и снаружи. Счастье каждого не в ущерб другим, при этом благополучие души, здоровье тела и развитие интеллекта всех членов семьи. Обо всем этом и многом другом данная книга Шамиля Аляутдинова.
Аляутдинов Шамиль Рифатович Мусульманское право. Первый и второй уровни Аляутдинов Шамиль Рифатович Мусульманское право. Первый и второй уровни Новинка

Аляутдинов Шамиль Рифатович Мусульманское право. Первый и второй уровни

641 руб.
Данный учебник по мусульманскому праву является одним из первых официальных учебников, подготовленных для российских религиозных учебных заведений и школ-медресе. В настоящем учебном пособии подробно рассмотрены пять столпов религиозной практики мусульман: шахада (формула Единобожия), молитва-намаз, пост, закят (обязательная милостыня) и хадж (паломничество). Книга предназначена для преподавателей мусульманского богословия и специалистов, а также учащихся. Отличается широким спектром канонических подробностей, уточнений, ссылок и сносок. Переводы смыслов строк Священного Корана выполнены Ш. Аляутдиновым. Шамиль Рифатович Аляутдинов с 1991 года официально работает в Духовном управлении мусульман Европейской части России. С 1997 года по настоящее время является проповедником (имамхатыбом) Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе, в 2002 году назначен заместителем муфтия ДУМЕР по религиозным вопросам, в 2005 году - руководителем научно-богословского совета ДУМЕР. Автор ряда книг, среди которых: "Путь к вере и совершенству", "Мусульманское право 1-2", "Потусторонние миры", "Мир души", "Он и она", "Все увидят Ад", "Священный Коран. Смыслы" и др. Шамиль Аляутдинов выпускник Международной исламской академии и факультета исламского права Университета "аль-Азхар" (Египет). Годы учебы: с 1992 по 1998. 2-е издание, дополненное.

кешбака
Страницы:


Мегуянд, ки барои навиштани китоби судманд, зинда, ба хонандагон заррахои эхёи рухй ва умсдвориро атокунанда хамагй ба даст калам гирифтан, онро ба ранг тар кардан ва дар руи когаз дили худро холй кардан кифоя аст. Китоби "Олами рух" махз хамин тавр тавлид ёфтааст, ин хатто на олам, балки Коинотест, ки бо нурхои равшани дониши рухии садхо олимони "давраи тиллоии Ислом", ворисони паёмбар Мухаммад (с.а.с.) саршору мунаввар гардидааст. "Олами рух" барои хама касоне кушода мсбошад, ки акаллан каме аз дохил зиндаанд. Дар ин чо хар кас садои андешахои рухй, хаёлот, кушишхо, болобароию шикастхои худро меёбад. Вале ин китоби дарсии медитатсия ё "хурдагирии" фалсафй намебошад, балки паёми тавсиявй, дастурест барои рухе, ки доим дар холи шинохт аст, нашъунамо меёбад, тахлил мекунад, сабакхои хаётй хосил менамояд, то ки барои чизи бештар дар хаётй дунявй ва хисобот назди Худованд дар Рузи Киёмат тайёр бошад. Дар ин хает хеч чиз доимй пест: на бадй, на хубй; на мусибат, на хушбахтй. Вале холати рух ва оромй, истодагарй ва максаднокй мухиманд, инчунин далерии рухй дардро бартарафкунанда, ки барои бе гила, бе дармонй дар чукурихои нохушихои хаёту ноумедй, балки бочуръатона, бо комёбихо, бо дигаркунию тагйирдихии бисер касону чизхо ба пеш харакат кардан кувва медихад, хамзамон инро бо мухаббати фидокоронаю таваккул ба Парвардигори оламхо мекунад, ки хама касу хар чиз зери хокимияташ аст. Мушкилихо моро танхо обутоб медиханд, вале дукат намекунанду зиёда аз ин намешикананд. Охир ба худи мо вобаста аст, ки руйдодхои мураккабиашон гуногуни атрофро чй тавр кабул менамоем. На он кадар худи руйдодхо дахшатноканд, чй кадар аксуламали мо ба ин руйдодхо, ки окибатхои онхоро вазнинтар мекунад. Дар ин зиндагй ба мо хазорхо имконият дода мешавад ва хуб аст, ки куллан хамаи онхо истифода бурда шаванд. Шамил Рифатович Аляутдинов аз соли 1991 расман дар Идораи динии мусулмонхои кисми Аврупои Россия (ДУМЕР) кор мекунад. Аз с. 1997 то ба имруз имом-хатиби масчиди Меморалии щ. Москва дар Поклонная гора мебошад. Соли 2002 чонишини муфтии ДУМЕР оид ба масъалахои динй таъин шудааст, с. 2005 - рохбари Шурой илмй-фикхии ДУМЕР. Муаллифи як катор китобхост, ки дар байнашон инхо мавчуданд: "Путь к вере и совершенству", "Мир души", "Он и она", "Все увидят Ад", тарчумаи панччилдаи "Священный Коран. Смыслы" ва г. Хатмкунандаи Академияи байналхалкии исломй ва факултаи фикхи Донишгохи "Азхар" (Миср) мебошад. Солхои тахсил: аз с. 1992 то с. 1998. То имруз китобхои зерини Ш. Аляутдинов дар тарчумаи Далери Рахматуллох нашр гардидаанд: "Куръони Мукаддас. Маъниёт", чилди 1, "Оламхои гайб", "Мардон ва Ислом", "Занон ва Ислом","Фикхи осонбаён".
Продажа шамил аляутдинов куръони мукаддас маъниет лучших цены всего мира
Посредством этого сайта магазина - каталога товаров мы очень легко осуществляем продажу шамил аляутдинов куръони мукаддас маъниет у одного из интернет-магазинов проверенных фирм. Определитесь с вашими предпочтениями один интернет-магазин, с лучшей ценой продукта. Прочитав рекомендации по продаже шамил аляутдинов куръони мукаддас маъниет легко охарактеризовать производителя как превосходную и доступную фирму.